لهوالحديثhttp://www.tebyan.net/m-maleknezhad/index.aspxfaآموزش حفظ قرآنhttp://www.tebyan.net/weblog/m-maleknezhad/post.aspx?PostID=39367210/13/2014 10:35:00 PMدو داستان از لقمان حكيمhttp://www.tebyan.net/weblog/m-maleknezhad/post.aspx?PostID=3883579/13/2014 2:12:00 PMپندهاي لقمان http://www.tebyan.net/weblog/m-maleknezhad/post.aspx?PostID=3883559/13/2014 2:07:00 PMداستاني از لقمانhttp://www.tebyan.net/weblog/m-maleknezhad/post.aspx?PostID=3883549/13/2014 2:05:00 PMنصيحتهاي لقمان حكيمhttp://www.tebyan.net/weblog/m-maleknezhad/post.aspx?PostID=3883529/13/2014 1:49:00 PMآثار و بركات سورهhttp://www.tebyan.net/weblog/m-maleknezhad/post.aspx?PostID=3869819/4/2014 1:22:00 AMفضيلت قرائت سوره لقمان http://www.tebyan.net/weblog/m-maleknezhad/post.aspx?PostID=3869809/4/2014 1:12:00 AMمعرفي سوره‏ لقمان‏ http://www.tebyan.net/weblog/m-maleknezhad/post.aspx?PostID=3866798/31/2014 11:47:00 PMسلامhttp://www.tebyan.net/weblog/m-maleknezhad/post.aspx?PostID=3866778/21/2014 11:18:00 PM